Twoją sprawą zajmę się osobiście!

Kinga Osak, Radca Prawny

Usługi

Udzielanie porad prawnych

Udzielanie porad prawnych obejmuje informację o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących stronie uprawnieniach i spoczywających na niej obowiązkach, a także wskazanie możliwych rozwiązań i ich analizę w kontekście konkretnego stanu faktycznego z uwzględnieniem kosztów wiążących się z danym rozwiązaniem.

W kancelarii na bieżąco udzielane są porady z zakresu:

prawa cywilnego (zdolności do czynności prawnych, przesłanek ubezwłasnowolnienia, ważności czynności prawnych, własności, służebności, umów, z uwzględnieniem praw konsumenta i rejestru klauzul niedozwolonych, odszkodowań, zadośćuczynienia, dziedziczenia, zachowku, długów spadkowych, podstaw prawnych wydanego przeciw Klientowi nakazu zapłaty),

pracy i ubezpieczeń społecznych (obowiązki pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika, uprawnienia związane z niepełnosprawnością/macierzyństwem, uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych - zasiłki chorobowe i macierzyńskie, emerytury, renty, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne),

spraw rodzinnych (małżeńskie ustroje majątkowe, małżeńskie umowy majątkowe, składniki majątku osobistego i wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa, odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez współmałżonka, przesłanki orzeczenia separacji/rozwodu, kwestie dowodzenia winy za rozkład pożycia, formy pomocy przewidziane dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, obowiązek alimentacyjny małżonków, podział majątku małżonków, rozliczenie nakładów na majątek wspólny, władza rodzicielska - obowiązki wobec małoletnich dzieci, szacowanie należnych alimentów, prawo do kontaktów z dziećmi i jego egzekwowanie).

Na życzenie Klienta możliwe jest udzielenie porady prawnej w zakresie prawa administracyjnego m.in. podatkowego, budowlanego, ochrony środowiska.Sporządzanie pism

 • wezwania do zapłaty,
 • wezwania do zaniechania naruszeń prawa własności, dóbr osobistych,
 • propozycje ugodowego rozwiązania sporu,
 • umowy, wypowiedzenia umów, odstąpienia od umowy
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych,
 • wnioski o dokonanie wpisu w księgach wieczystych,
 • pomoc w sporządzaniu testamentu,
 • pomoc w sformułowaniu wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta.

Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi

 • sporządzanie pozwów o:
  • zapłatę
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • rozwód
  • separację
  • alimenty
  • przywrócenie do pracy/odszkodowanie od pracodawcy
  • o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 • sporządzanie wniosków:
  • podział majątku wspólnego małżonków
  • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
  • ustanowienie służebności
  • powierzenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • wyjawienie majątku dłużnika
  • inne
 • sporządzanie sprzeciwów od nakazów zapłaty, zarzutów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych.

Reprezentowanie Klienta

 • Reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego
  • uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach
  • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania
  • zaskarżanie orzeczeń sądowych
 • Możliwość przyjęcia pełnomocnictwa na każdym etapie sprawy
 • Reprezentowanie Klienta przed organami państwowymi i instytucjami
  • udział w czynnościach organów administracji publicznej, sporządzanie pism, odwołań, skarg
  • składanie wniosków o egzekucję, udział w czynnościach egzekucyjnych, reprezentowanie interesów Klienta w toku postępowania egzekucyjnego.

Stała i kompleksowa obsługa prawna

 • zakładanie spółek oraz oddziałów spółek zagranicznych (opracowywanie umów i statutów, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym),
 • opracowywanie wewnętrznych regulacji (regulaminów działania organów, regulacji wymaganych przez prawo pracy, procedur kontroli zarządczej, aktów wydawanych w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, regulaminów sklepów internetowych),
 • opracowywanie projektów uchwał organów,
 • opracowywanie projektów umów, przedstawianie optymalnych rozwiązań,
 • udział w negocjacjach,
 • bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności podmiotu - analiza zagadnień prawa administracyjnego, podatkowego, zabezpieczanie interesów Klienta w transakcjach handlowych, regulowanie czasu pracy pracowników w zgodzie z przepisami prawa, mediacja w sporach pracowniczych, analiza orzecznictwa sądowego w zakresie działalności podmiotu i optymalizacja stosowanych rozwiązań prawnych,
 • windykacja należności - kontakt z dłużnikami, prowadzenie negocjacji, dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym oraz o wyjawienie majątku dłużnika,
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej,
 • doradztwo prawne w zakresie postępowań o udzielenie
 • zamówienia publicznego w tym pomoc w przygotowaniu dokumentacji postępowania Klientom posiadającym status Zamawiającego oraz pomoc w przygotowaniu oferty i skorzystaniu ze środków ochrony prawnej Klientom posiadającym status Wykonawcy,
 • szkolenie pracowników z zakresu obowiązujących
 • przepisów prawa,
 • obsługa prawna w wypadku likwidacji podmiotu.

Zastępstwo procesowe

 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi - rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych i gospodarczych, a także z zakresu prawa pracy,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach usługi zapewniony jest udział radcy prawnego w toku postępowania - obecność na rozprawach i posiedzeniach, udział w przesłuchaniach itd., składanie wniosków w interesie Klienta, sporządzanie pism, w tym środków odwoławczych.

Doraźna pomoc prawna

 • sporządzanie na zamówienie projektów umów, regulacji wewnętrznych,
 • wydawanie opinii prawnych dotyczących konkretnego problemu.

Kancelaria powstała by świadczyć profesjonalną i kompleksową obsługę prawną instytucji, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych poprzez wykorzystanie różnorodnych form współpracy.
Usługi świadczone przez Kancelarię cechują najwyższe standardy jakości.

Kontakt

O mnie

Zapraszam

Kinga Osak

Radca Prawny

„Litera prawa powinna być włączona do alfabetu.”
Stanisław Jerzy Lec

Stała i kompleksowa obsługa prawna 

Radca prawny Kinga Osak posiada ponaddziesięcioletnie prawnicze doświadczenie zawodowe obejmujące świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej, sektora non-profit oraz przedsiebiorców. 

Współpraca z przedsiębiorcami 

Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokacką Piotr Adamczyk Hajduk  Partners (www.hajduk.cz)  zapewniając wszechstronną obsługę prawną czeskich przedsiębiorców oraz polskich spółek  z udziałem kapitału zagranicznego. Oferuje kompleksowe usługi związane z zakładaniem i likwidacją spółek,  tworzeniem wewnętrznych regulacji, reprezentowaniem przed sądami i organami administracji publicznej. 

Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi 

Kancelaria zapewnia pomoc prawną klientom indywidualnym w prowadzeniu spraw cywilnych w tym m.in. zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, odszkodowań, dochodzenia roszczeń z umów oraz spraw spadkowych. 
W Kancelarii z zaangażowaniem prowadzone są także sprawy rodzinne w tym rozwodowe, alimentacyjne, o podział majątku dorobkowego małżonków oraz o opiekę nad dziećmi i ustalenie kontaktów.  

Postępowanie polubowne 

Radca Prawny Kinga Osak jest jednym z arbitrów Elektronicznego Sądu Arbitrażowego, unikatowego projektu, który umożliwia podmiotom gospodarczym polubowne rozwiązywanie sporów za pośrednictwem platformy elektronicznej (www.e-arbitraz.pl)

Zamówienia publiczne

Od wielu lat Kancelaria świadczy pomoc w kontroli przestrzegania przepisów przez beneficjentów środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Kwalifikacje

W 2004 r. ukończyłam Wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W latach 2005-2007 odbywałam aplikację sądową prowadzoną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

W latach 2007-2010 odbywałam aplikację radcowską w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W 2010 r. zdałam egzamin radcowski. Obecnie jestem wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KtB-552.Doświadczenie zawodowe


Od wielu lat zapewniam obsługę prawną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, współpracuję również z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim.

W ramach pracy w Ośrodku wspierałam jego podopiecznych w prowadzeniu spraw sądowych w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego. Swoim poradnictwem wspierałam również osoby przebywające w Hostelu dla ofiar przemocy w Cieszynie.

Stale świadczę pomoc prawną w stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego - Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Współpracowałam do momentu likwidacji ze Związkiem Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

W ramach Kancelarii współpracuję także z przedsiębiorcami i jestem zaangażowana w kontrolę przestrzegania przepisów przez beneficjentów środków pochodzących z Unii Europejskiej.


Kontakt

Referencje

MOPS Cieszyn

„Posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa.(…) Polecam Panią Osak jako godnego zaufania partnera i doradcę.”


STOWARZYSZENIE "OLZA"

„Największym atutem współpracy z Panią Osak jest trafność proponowanych przez nią rozwiązań oraz sprawna i terminowa realizacja założonych celów.”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOCZOWIE

„Z całym przekonaniem mogę rekomendować Panią Kingę Osak jako radcę prawnego świadczącego obsługę prawną na najwyższym poziomie.”

Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy lub doradztwa prawnego?
Skontaktuj się ze mną, a ja zajmę się Twoją sprawą osobiście.

Kinga Osak
Ul. Pokoju 1
43-400 Cieszyn
tel: 668 384 593

biuro@kancelariaosak.pl